PRIVACYBELEID

Wij delen u mede dat de persoonsgegevens van onze klanten zullen worden verwerkt conform de principes van transparantie, doelbinding, dataminimalisatie, juistheid, integriteit en vertrouwelijkheid en in overeenstemming met de overige plichten en garanties die zijn vastgelegd in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Om te voldoen aan die Verordening hebben wij ons Privacybeleid herzien:

 • Verantwoordelijke: Nautal Smart Sailing, S.L., BTW-nummer: B66034539, gevestigd te: C/ Josep Pla 2, edificio B3, Planta 6, 08019 Barcelona, e-mail: support@nautal.com
 • Doeleinde van de verwerking: wij verwerken de door u aan ons verstrekte informatie met als doel het verlenen van de dienst waarom verzocht is, om u mededelingen te verzenden met betrekking tot de aangeschafte of soortgelijke producten en voor de facturering daarvan.
 • Herkomst en categorie van de verwerkte gegevens: de persoonsgegevens die wij verwerken zijn uw identificatiegegevens die u ons verstrekt via het aanmeldingsformulier op onze website.
 • Bewaringsduur: de verstrekte gegevens worden zo lang bewaard als de zakelijke relatie duurt of zo lang als nodig is om te voldoen aan de wettelijke plichten.
 • Legitimering: wij verwerken uw gegevens uitsluitend als wij daarvoor uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming hebben en altijd conform de vermelde doeleinden.
 • Ontvangers: de door u aan ons verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, tenzij er daartoe een wettelijke plicht bestaat.
  Om bepaalde functies uit te voeren die nodig zijn voor het leveren van de diensten, kunnen uw gegevens echter worden verwerkt door derden, die belast zijn met de verwerking daarvan en contractueel verplicht zijn om te voldoen aan de voor hen geldende wettelijke plichten, vertrouwelijkheid en geheimhouding.
 • Internationale doorzending: wij delen u mede dat de vennootschap het beheer van enkele van de nodige functies voor het verlenen van de diensten afsluit met verwerkers buiten de EU, die een geschikt beschermingsniveau van persoonsgegevens garanderen.
 • Rechten: u heeft de volgende rechten omtrent uw persoonsgegevens:
  - Recht om te verzoeken om inzage in de persoonsgegevens.
  - Recht om te verzoeken om verbetering of verwijdering daarvan.
  - Recht om te verzoeken om het beperken van of om u te verzetten tegen de verwerking daarvan.
  - Recht op gegevensportabiliteit.

Voor het uitoefenen van de rechten dient u een schriftelijk mededeling te doen via een e-mail aan support@nautal.com, en daarbij nader te vermelden welk recht u wilt uitoefenen.

Tevens delen wij u mede dat u kunt verzoeken om handhaving van uw rechten bij de Agencia Española de Protección de Datos (Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming), gevestigd aan de Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid”.

Bekijk meer

Inleiding

Wij delen u mede dat de persoonsgegevens van onze klanten zullen worden verwerkt conform de principes van transparantie, doelbinding, dataminimalisatie, juistheid, integriteit en vertrouwelijkheid en in overeenstemming met de overige plichten en garanties die zijn vastgelegd in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Om te voldoen aan die Verordening hebben wij ons Privacybeleid herzien, at u hieronder kunt lezen:

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
 • Met welk doel verwerken wij uw gegevens en met welke legitimiteit?
 • Welke categorieën gegevens verwerken wij en hoe verkrijgen wij deze gegevens?
 • Wie zijn de ontvangers van uw gegevens en hoe bewaren wij ze?
 • Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
 • Wat zijn uw rechten en hoe kunt u die uitoefenen?
 • Wijzigingen in het Privacybeleid.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

De verantwoordelijke is de vennootschap Nautal Smart Sailing SL, BTW-nummer: B66034539, gevestigd te: C/ Josep Pla 2, edificio B3, Planta 6ºB, 08019 Barcelona, vertegenwoordigd door Octavi Uyà Rubio, als Beheerder. Vennootschap ingeschreven in het Handelsregister van Barcelona in Deel 43.767, folio 198, blad B-437716. Telefoon: +34 93 122 7663, e-mail: support@nautal.com.
De vennootschap houdt zich bezig met het verhuren van pleziervaartuigen en wij bieden onze diensten aan via de volgende merken Nautal en Incrediblue.
(Hierna te noemen, de ‘Vennootschap’ of het ‘Bedrijf’).

2. MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS EN MET WELKE LEGITIMITEIT?

De informatie die u ons via de website of de app verstrekt kan variëren naargelang de diensten waarom u verzoekt of de acties waarvoor u ons uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. In het algemeen kunnen wij uw gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • U de gevraagde dienst verlenen, namelijk de verhuur van pleziervaartuigen en u kunnen aanmelden als klant en de contractuele relatie met u beheren. De wettelijke grondslag van dit doeleinde is de contractuele relatie tussen de klant en de vennootschap en de aanmeldingsaanvraag.
 • Het per e-mail versturen van mededelingen met betrekking tot de afgesloten en soortgelijke diensten. U kunt zich echter op ieder moment verzetten tegen het verzenden van deze mededelingen via de e-mail die u ontvangt zelf of via onze klantenservice. De wettelijke grondslag van dit doeleinde is de contractuele relatie tussen de klant en de vennootschap en de verleende toestemming.
 • Het factureren van onze diensten. De wettelijke grondslag van dit doeleinde is de contractuele relatie tussen de klant en de vennootschap.
3. WELKE CATEGORIEËN GEGEVENS VERWERKEN WIJ EN HOE VERKRIJGEN WIJ DEZE GEGEVENS?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de door u rechtstreeks verstrekte identificatiegegevens, hetzij via het aanmeldingsformulier op onze website of op andere wijze zoals bijvoorbeeld aan de klantenservice voorgelegde vragen of klachten.

In het bijzonder vallen de persoonsgegevens onder de volgende categorieën:

 • Identificatiegegevens: naam en achternamen, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, paspoortnummer of het nummer van een ander erkend legitimatiebewijs.
 • Financiële gegevens:: gegevens van de credit-/debetkaart of andere betalingsgegevens.
 • Locatie: indien u gebruik maakt van locatiegebaseerde functies en u de lokalisatiediensten heeft geactiveerd in de instellingen van uw computer of mobiele telefoon, uw geografische locatie in real-time en uw IP-adres, alsmede de locaties van de wifi-hotspot en antennes van mobiele telefoons.

De vennootschap is in geen geval aansprakelijk voor het gebruik van door de klant verstrekte misleidende, onjuiste, incomplete of verouderde gegevens.

4. WIE ZIJN DE ONTVANGERS VAN UW GEGEVENS EN HOE BEWAREN WIJ ZE?

4.1. Ontvangers: de door u aan ons verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, behalve aan overheidsinstanties, rechters, rechtbanken en wetshandhavingsautoriteiten indien er daartoe een wettelijke plicht bestaat.

4.2. Verwerkers: om bepaalde functies uit te voeren die nodig zijn voor het leveren van de diensten door de vennootschap kunnen uw gegevens worden verwerkt door derden, die belast zijn met de verwerking daarvan en contractueel verplicht zijn om te voldoen aan de voor hen geldende wettelijke plichten, vertrouwelijkheid en geheimhouding.

4.3. Internationale overdracht: de gegevens die wij over u verzamelen worden binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’) opgeslagen, hoewel deze ook kunnen worden overgedragen en verwerkt in een land buiten de EER, volgens het model ‘opslag in de cloud’. U wordt erop attent gemaakt dat iedere doorzending naar elders buiten de EER wordt verricht door bedrijven die zijn aangesloten bij het EU-VS-privacyschild en die een geschikt beschermingsniveau van persoonsgegevens garanderen. Meer informatie op: https://www.privacyshield.gov/welcome.

4.4. Categorieën: De categorieën van ontvangers die uw gegevens mogen verwerken voor de aangegeven doeleinden en afhankelijk van de wettelijke grondslag zijn de volgende:

ONTVANGER SOORT GEGEVENS WETTELIJKE GRONDSLAG
Overheidsinstanties, rechters, rechtbanken en wetshandhavingsautoriteiten Identificatiegegevens Naleving van een wettelijke verplichting
Cloud hostingservices Identificatiegegevens Uitwerking van de contractuele relatie
Post-, distributie- en koeriersdiensten Identificatiegegevens Uitwerking van de contractuele relatie
5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de contractuele relatie met de klant duurt.

Indien uw gegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verkregen zijn, zullen ze worden vergrendeld en blijven ze uitsluitend beschikbaar op verzoek van rechters en rechtbanken, het Openbaar Ministerie of de bevoegde autoriteiten, zo lang als nodig is ter naleving van de wettelijke verplichtingen. Na die termijn zullen ze volledig worden verwijderd.

6. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DIE UITOEFENEN?

6.1. Rechten. Onze regelgeving inzake gegevensbescherming bieden u een aantal rechten in verband met de gegevensverwerking die betrekking hebben op onze diensten, welke wij als volgt kunnen samenvatten:

 • Recht op inzage: weten welk soort gegeven wij van u verwerken.
 • Recht op verbetering: u kunt verzoeken om wijziging van uw gegevens indien deze onjuist of onwaar zijn.
 • Recht op verwijdering: verzoeken om de gegevens te schrappen indien de verwerking daarvan niet meer nodig is.
 • Recht op beperking: de markering van de opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking daarvan in de toekomst te beperken.
 • Recht op verzet: verzoeken om de toezending van reclamemededelingen te stoppen.
 • Recht op gegevensportabiliteit: maakt het de betrokkene mogelijk om zijn of haar persoonsgegevens in een gestructureerd formaat dat algemeen gebruikt wordt en machineleesbaar is te ontvangen, om deze over te dragen, te kopiëren of door te sturen naar een andere verantwoordelijke.

6.2. Recht om de toestemming in te trekken. U kunt de verleende toestemming intrekken door dit mede te delen via een e-mail aan support@nautal.com, of per post aan C/ Josep Pla 2, edificio B3, Planta 6, 08019 Barcelona, Spanje.

6.3. Recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op de automatische verwerking van gegevens is gebaseerd. U heeft tevens het recht om te verzoeken dat er geen verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt dat met zich mee brengt dat de Verantwoordelijke een besluit neemt die hen aanzienlijk benadeelt en die op automatische wijze wordt genomen, zonder menselijke tussenkomst.

6.4. Uitoefening van rechten. De vennootschap garandeert dat de nodige maatregelen zijn getroffen voor het gratis uitoefenen van de rechten. Voor het uitoefenen van de rechten kunt u ook een schriftelijke mededeling doen via een e-mail aan support@nautal.com, en daarbij nader te vermelden welk recht u wilt uitoefenen.

6.5. Recht op het indienen van een klacht voor een toezichthoudende autoriteit. Tevens delen wij u mede dat u kunt verzoeken om handhaving van uw rechten bij de Agencia Española de Protección de Datos (Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming), gevestigd aan de Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

7. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID.

Ons privacybeleid is onderworpen aan periodieke wijzigingen. De laatste versie van ons privacybeleid is te vinden op onze website.

Terug

Deze website gebruikt cookies, door hier te blijven aanvaardt u ons gebruik ervan. Lees meer over hun gebruik in ons privacybeleid. Meer informatie